Music Course

Music for Little Pianists

สำหรับเด็กอายุ 3.5-5 ปี หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุนี้โดยเฉพาะ เพื่อปูพื้นฐานดนตรีในทุกๆด้าน สร้างความรัก และเพลิดเพลินไปกับดนตรีหลากหลายรูปแบบผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาโสตทักษะ สนุกสนานกับการร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทักษะการเล่นเปียโนไปพร้อมกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางดนตรี

Piano for All

สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป หลักสูตรเพื่อฝึกฝนการเล่นเปียโนระดับพื้นฐานถึงระดับสูง ซึ่งนอกจากจะสามารถเล่นเปียโน และมีความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีแล้ว MCS เน้นให้นักเรียนมี "Musicship" โดยให้ความสำคัญกับการฝึกโสตทักษะ การร้อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ดนตรีผ่านสื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้ได้ซาบซึ้งไปกับดนตรี (Music Appreciation)

Piano for You

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบ และอยากสัมผัสกับการเล่นเปียโน โดยการเรียนการสอน และบทเพลงที่เรียนจะเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

Piano for English

หลักสูตรการเรียนเปียโน โดยคุณครูใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านดนตรี และภาษาอังกฤษ

Violin

สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ฝึกทักษะการเล่นไวโอลินด้วยหลักสูตร Suzuki Violin Method และบทเรียนพิเศษเพิ่มเติม ให้นักเรียนได้เพลิดเพลินไปกับบทเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย

Guitar
(Classical / Popular)

หลักสูตรที่ผู้เรียนรู้สามารถเลือกได้ทั้งแนว Classical ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง และแนว Popular โดยเน้นการปูพื้นฐานด้านดนตรีป๊อป ฝึกทักษะการจับคอร์ดจังหวะ และการร้องเพลงตามบทเพลง

Ukulele

เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกวัย เรียนรู้วิธีการเล่นอูคูเลเล่ที่ถูกต้อง ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน สนุกกับการเล่นเพลงยอมนิยมมากมายในจังหวะต่างๆหลากหลายรูปแบบ

Drum

สำหรับผู้เรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป เรียนรู้การตีกลองตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูงในทุกแบบทุกสไตล์อย่างถูกต้อง ฝึกการ Solo ด้ายเทคนิคต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะการรวมวงเพื่อได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง

Voice

เรียนรู้เทคนิคการหายใจ การใช้เสียงอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการร้องเพลงให้ไพเราะแบบมืออาชีพ ฝึกยุคลิกภาพและการแสดงออกที่ถูกต้อง

Performance
& Evaluation

การแสดงดนตรี และการประเมินผล เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลาย และส่งเสริมความกล้าแสดงออก จึงมีการจัดการแสดงของนักเรียนตลอดทั้งปี
1 Mini Concert
ทุก 3 เดือน
2 Big Recital

และเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน MCS มีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
  • แบบประเมินผลการเรียนรู้จากคุณครูผู้สอนทุกสัปดาห์
  • การสอบประเมินผลการเรียนจาก MCS ทุก 3 เดือน
  • การสอบวัดผลในระดับสากลจากสถาบัน ABRSM (Associated Board of The Royal Schools of Music) และ Trinity College London โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน และผู้ปกครอง

Color Course

Art for Kids

ห้องแห่งสีสัน (The Color Room) หลักสูตรศิลปะเด็ก สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี เด็กๆจะได้เรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายอย่างมีความสุข เช่น การวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคต่างๆ การปั้น การพิมพ์ภาพสื่อผสม การปะติด และการประดิษฐ์สร้างสรรค์ด้วยจินตนาการที่ไม่จำกัด

>>เด็กอายุ 4-6 ปี

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และพัฒนาการทุกด้านไปพร้อมๆกัน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

>>เด็กอายุ 7-12 ปี

ปูพื้นฐานการทำงารศิลปะตามพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามวัย โดยเน้นทักษะการร่างภาพ การจัดภาพ เทคนิคการระบายสี แสงและเงา